Договір публічної оферти про надання послуг

Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним та/або юридичним особам і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) суб’єкта діяльності фізичної особи ПРУДКОГО СЕРГІЯ ІГОРОВИЧА, названий в подальшому як «Виконавець», укласти договір про надання послуг на встановлених Виконавцем умовах.

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.4. цього Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами (в подальшому «Замовник») всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

1. Загальні положення

 • 1.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.
 • 1.2. Чинна версія даного Договору завжди розміщена на Сайті Виконавця і в обов’язковому порядку є доступна для ознайомлення Замовнику до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі

 • 2.1. Акцепт — підтвердження Замовником угоди, представленої на Веб-сайті Виконавця, на якому міститься актуальний перелік вакансій.
 • 2.2. Замовник — фізична особа, яка отримує від Виконавця послуги по цьому договору.
 • 2.3. Виконавець — кадрова агенція Linewrok в лиці Прудкого Сергія Ігоровича, яка надає послуги по допомозі в працевлаштуванні за кордоном.
 • 2.4. Вакансія — пропозиція роботи для Замовника від Партнера Виконавця
 • 2.5. Сайт Виконавця — сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім’ям linework.com.ua.
 • 2.6. Партнери — особи, які безпосередньо залучені в оформленні і виконанні послуг працевлаштування.
 • 2.8. Менеджер — представник Виконавця, який безпосередньо задіяний в виконанні послуг для Замовника.
 • 2.7. Надалі по тексту Договору Замовник і Виконавець також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».

3. Предмет Договору

 • 3.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем послуг Замовнику, згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця, на визначених Договором умовах.

4. Порядок укладення Договору

 • 4.1. Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).
 • 4.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Клієнтом всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню з Виконавцем двостороннього письмового Договору про надання послуг Клієнту, згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця.
 • 4.3. Акцептом умов Договору є здійснення Замовником дій, визначених п. 4.4. цього Договору.
 • 4.4. Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на Сайті Виконавця шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:
  • 1) Заповнення Замовником спеціалізованої форми Заявки, розміщеної на Сайті Виконавця;
  • 2) Здійснення оплати Замовником послуг Виконавця згідно тарифів, вказаних на Сайті Виконавця;
  • 3) Здійснення дзвінка чи повідомлення до Менеджера засобами телефонії, программ-месенджерів чи email листування з метою отримання послуг Виконавця;
  • 4) Будь-яка з вказаних у п. 4.4. дій в окремості, яка виконана Замовником, свідчить про те, що Замовник ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.
 • 4.5. Термін акцепту не обмежений.
 • 4.6. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.
 • 4.7. Укладання Договору означає, що Замовник:
  • 1) У необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами надання послуг;
  • 2) Надав необхідну інформацію Виконавцю, для можливості Виконавцем надати свої послуги Замовнику;
  • 3) Приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.

5. Порядок розрахунків

 • 5.1. Послуги надаються Замовнику виключно на попередній платній основі шляхом оплати Замовником послуг відповідно до Тарифів, вказаних на Сайті Виконавця.
 • 5.2. Оплата, внесена Замовником за послуги, у разі одностороннього припинення договору Виконавцем, не повертається.
 • 5.3. Оплата послуг Виконавця, а також інших фінансових зобов’язань Замовника перед Виконавцем, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього договору, здійснюються шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця за допомогою сайту Виконавця linework.com.ua або безпосередньо через банк.

6. Права та обов’язки Виконавця

 • 6.1. Виконавець зобов’язаний:
  • 1) До початку надання послуг надати для ознайомлення Замовнику цей Договір шляхом публікації на Сайті Виконавця;
  • 2) Намагатися здійснювати надання послуг Замовнику;
 • 6.2. Виконавець має право:
  • 1) Призупинити надання послуг при несвоєчасному виконанні Замовником своїх грошових зобов’язань перед Виконавцем;
  • 2) Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі Тарифи на послуги, з попередньою їх публікацією на Сайті Виконавця. Зміна вартості курсу не поширюється на Замовників, які здійснили 100% передоплату за послугу;
  • 3) Частково або повністю призупинити надання послуг у разі неможливості виконання послуг у зв’язку з технічними або іншими складнощами;
  • 4) Надання замовником недостовірних даних, які потребуються Виконавцем, для виконання послуг Виконавця;
  • 5) Відмовити у наданні послуги на власний розсуд до оплати послуг;
  • 6) Відмовити у наданні послуги при введенні Замовника дій які порушують моральні цінності Виконавця.

7. Права та обов’язки Замовника

 • 7.1. Замовник зобов’язаний:
  • 1) Дотримуватися умов цього Договору;
  • 2) При заповнені Заявки (об’яви) повідомляти (власноруч вносити) достовірні персональні дані і відомості;
  • 3) Виконувати вказівки Менеджера під час надання послуг Виконавцем.
 • 7.2. Замовник має право:
  • 1) Користуватись послугами згідно умов даного Договору;
  • 2) Вимагати від Виконавця виконання вимог даного Договору.

8. Відповідальність сторін

 • 8.1. Виконавець не несе відповідальності за збитки Замовника, що виникли в результаті відмови від надання послуг у відповідності з вимогами даного Договору.
 • 8.2. Замовник несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним у Заяві Замовника. У випадку якщо Замовник не вказав, або невірно вказав персональні дані, Виконавець не відповідає за збитки Замовника, понесені в результаті відмови в поверненні передоплати, наданні послуг, та/або здійснення інших дій внаслідок неможливості правильної ідентифікації Замовника.
 • 8.3. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України, з урахуванням умов Договору.
 • 8.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та яким неможливо було запобігти розумними заходами.
 • 8.5. У випадку порушення Замовником умов цього Договору Виконавець не несе відповідальності за ті зобов’язання, які вказані в Договорі.

9. Зміни і розірвання Договору

 • 9.1. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на Сайті Виконавця. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.
 • 9.2. Договір може бути розірвано у наступних випадках:
  • 1) При прийняті Замовником рішення про відмову від отримання послуг і повідомленні Виконавця про це рішення шляхом письмової заяви;
  • 2) Виконавцем в односторонньому порядку;
  • 3) На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.
 • 8.3. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України, з урахуванням умов Договору.
 • 8.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та яким неможливо було запобігти розумними заходами.
 • 8.5. У випадку порушення Замовником умов цього Договору Виконавець не несе відповідальності за ті зобов’язання, які вказані в Договорі.

10. Вирішення спорів

 • 10.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення однієї зі Сторін до другої.
 • 10.2. Виконавець після отримання від Замовника претензії, має право протягом 10 (десяти) робочих днів її розглянути та направити Замовнику послуг письмову вмотивовану відповідь.
 • 10.3. Всі спори вирішуються шляхом переговорів.

11. Інші положення

 • 11.1. Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
 • 11.2. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України.
 • 11.3. Сторони домовилися, що всі виключні майнові права на об’єкти інтелектуальної власності належать Виконавцю.
 • 11.4. Шляхом підписання цього Договору, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року №2297-VI, Замовник надає Виконавцеві згоду на обробку своїх особистих персональних даних, внесених у об’яву, у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних контрагентів, а також згоду на передачу особистих персональних даних Замовника Партерам Виконавця, що виникли на підставі цього Договору.
 • 11.5. Погоджується наступний обсяг персональних даних Замовника, які включені до бази персональних даних та наданні Партнеру: Ідентифікаційні дані (ім’я, телефон, адреса електронної пошти, тощо).

12. Реквізити Виконавця

 • Фізична особа ПРУДКИЙ СЕРГІЙ ІГОРОВИЧ
 • Місцезнаходження: Kolejowa 4, Wrzesnia, 62-300, Poland.
 • Реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів: 32022811995;
 • Контактний телефон: +48575986314;
 • Електронна адреса: prudkyi@yahoo.com

Відкрийте свій улюблений мессенджер та напишіть нам!